Recursos docents

INTRODUCCIÓ

1. Creus que els dialectes són una forma lingüística menor?

2. En el domini lingüístic català, consideres que els mitjans de comunicació transmeten en la mateixa mesura els diferents parlars catalans?

3. T'identifiques amb algun dialecte concret? Coneixes l’existència d’altres varietats dialectals?

4. Explica la diferència entre els dialectes constitutius i els consecutius.

5. Explica breument en què es basa la distinció entre dialectes orientals i dialectes occidentals.

CATALÀ CENTRAL
1. Explica les diferències principals entre el català central i l’estàndard.

2. Explica les diferències principals entre els subdialectes del català central.

3. Per què creus que el català central i l’estàndard s’assemblen tant? Cerca informació sobre la tasca de Pompeu Fabra.

4. Per què els parlants del català central tenen problemes per diferenciar entre a i e àtones? I entre o i u àtones? Això passa en tots els dialectes?

5. Identifica i analitza els trets dialectals més significatius del català central basant-te en les cançons tradicionals del mapa interactiu.

BALEAR
1. Creus que el fet que sigui un dialecte aïllat ha contribuït en la seva evolució?

2. Per què creus que són tan diferents els subdialectes del baleàric? Posa exemples de diferències entre aquestes varietats.

3. Explica les principals característiques morfològiques del balear.

4. Pel que fa a la fonètica, creus que en balear s'han mantingut alguns trets que han desaparegut en els altres parlars?

5. Analitza els trets morfològics propis dels parlars balears de les cançons Alpinistes-samurais i Quan xerres amb ets ulls.

6. Analitza els trets fonètics més importants de L'amo de Son Carabassa i So de pastera. Pots identificar-hi algunes diferències?

ROSSELLONÈS
1. Explica les característiques principals del lèxic rossellonès. Creus que estan determinades per la seva situació sociolingüística?

2. Has sentit mai algú parlant rossellonès? Creus que aquest parlar té prou visibilització a Catalunya? I a França? Cerca informació sobre la qüestió.

3. Explica els aspectes fonètics principals del rossellonès.

4. En rossellonès, com es formen els superlatius? Posa exemples.

5. Identifica alguns trets dialectals típics del rossellonès que hagis trobat a les cançons del mapa interactiu.

6. Creus que les cançons modernes reflecteixen la teoria explicada sobre la parla rossellonesa? 


NORD-OCCIDENTAL
1. Per què el nord-occidental es troba avui en una situació de canvi?

2. En nord-occidental, com es pronuncien les a i e àtones? I les o i u

3. Explica els principals trets morfològics del català nord-occidental.

4. Cerca informació sobre la situació del català a La Franja. Com anomenen la pròpia llengua els parlants d'aquest territori? Creus que la gent té consciència de parlar català? Per què creus que és així?

5. Tria dues cançons del català nord-occidental i busca els trets dialectals més rellevants.


VALENCIÀ
1. Explica la distribució lingüística del català en el País Valencià. El català es parla en tots els territoris? Creus que la seva distribució ha afectat l'evolució d'aquest? I el seu lèxic?

2. Cerca informació sobre el debat del nom de la llengua al País Valencià. Creus que els noms poden tenir connotacions ideològiques?

3. Explica els principals trets morfològics del valencià i cerca’n alguns exemples a les cançons del mapa interactiu.

4. Explica per què un valencià no diria mai l'oració següent: «Cal comprar pa».

5. Escull dues cançons valencianes i analitza els seus trets fonètics.

6.  Escull dues cançons valencianes i analitza els seus trets morfològics.


ALGUERÈS
1. Per què diem que l'alguerès és un dialecte consecutiu? 

2. Per què un alguerès diu ['vira]  en lloc de vida. Pots trobar alguns exemples d'aquest fenomen a les cançons alguereses del mapa interactiu?

3. En alguerès, com es forma la 1a pers. sing. del present d'indicatiu dels verbs? Amb quin altre dialecte comparteix aquest tret morfològic l'alguerès?

4. Escolta Ara i analitza els trets fonètics que creguis més rellevants.

5. Escolta Lo nassaiolo i cerca al Diccionari català-valencià-balear les paraules que no entenguis.
Entrades populars

Imatge

Dialsons